Người lặng lẽ đứng chờ đêm xuống,
Nhớ về ai mắt luống lệ sầu.
Hiên xưa rủ gió canh thâu,
Người xưa còn đó bên cầu chưa sang.

Khi tỉnh giấc ngỡ ngàng cơn mộng,
Nghe sân khuya gió động gót hài.
Ngoảnh xem thoáng một nét ngài,
Tưởng rẳng tỉnh mộng nào hay vẫn còn.

Montreal, tháng Ba, 2021