Dạ ưu tư (II)

Tà dương rũ bóng liễu mềm rơi,
Lặng lẽ màn đêm phủ lịm đời.
Kẻ sĩ mơ hoang ngày mã đáo,
Anh hùng gác kiếm mộng rong chơi.
Nhân sinh cố hỏi thành hay bại,
Khách giả điềm nhiên cuộc đổi dời.
Liễu yếu hồ xem gươm cắt nổi,
Bần cùng nhạo chí có buông lơi.

Đà Nẵng, tháng Tư, 2020