Ngày về

(I)
Chừng tháng nữa ta về cố quận
Vấn vương lòng hỏi vấn vương gì
Ôi những mười năm du thủ mãi
Người xưa cảnh cũ biết tìm ai.

(II)
Chuyện của mười năm thôi nhắc nữa
Người xưa giờ đã bốn phương trời
Ta về hiên cũ còn vương nắng
Trông bóng đổ dài, hỏi bóng ai ?

(III)
Ta về tìm lại màu son cũ
Dáng liễu ngày xưa có rũ mềm ?
Ôi những phận đời sao lận đận
Hạc gầy cánh mỏng nặng lòng thêm.

Jochiwon, tháng Một năm 2018
Trí Như