Thương Hàn Phong

Han Phong 11-2012
Hàn Phong, An Khê, tháng Mười Một năm 2012 – Chuột con chụp

Anh ơi! một kiếp đời phiêu bạt
Giờ đứng chồn chân ở chốn này
Nhưng mộng trường chinh nào có tắt
Lời thơ đem họa mấy đường mây.

Thôi gắng nghe anh chừng ít nữa
Con thơ khi đã bước vững vàng
Bến cũ ta về trông khói sóng *
Bóng chị đưa đò đón em sang **

Gặp lại Hàn Phong sau năm năm xa cách, Sài Gòn, tháng Mười năm 2017
Chuột con

________________
*chỉ Bến Tuyết
**người chị trong bài thơ Chị của Hàn Phong
khổ thơ cuối được Hàn Phong góp ý và chỉnh sửa.