Vô đề

Một kiếp nhân sinh đâu dễ có
Lúc thác mãn lòng lại khó hơn
Thương ôi những cánh hoa ngoài nội
Sớm nở tối tàn mặc gió xuân.

Ngẫm trông cái kén con tằm nhỉ
Cho một đường tơ nhả một đời
Hay như ngọn nến hằng đêm tỏ
Tỏ đến tận khi hóa tro tàn.

Sáng nay nhìn lại thân chinh viễn
Tóc đã điểm sương mấy nét rồi
Đọc câu thơ cổ nghe đời thẹn
Đêm ngắm trăng lên lạnh cõi lòng.

Nước non thấp thoáng trong tầm mắt
Quan san hẳn đợi bước chân người
Chim về phương Bắc xin nhắn gửi :
Hồn vẫn trung trinh với đất trời.

Trí Như cảm tác khi đọc bài thơ Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan) của Lý Thương Ẩn
Jochiwon, tháng Sáu, 2017

Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan)

Tương kiến thì nan biệt diệc nan,
Đông phong vô lực bách hoa tàn.
Xuân tàm đáo tử ty phương tận,
Lạp cự thành hôi lệ thuỷ can.
Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải,
Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn.
Bồng Lai thử khứ vô đa lộ,
Thanh điểu ân cần vị thám khan.