Bóng người còn đợi bên hiên cũ

Ta giã biệt người vào cuộc lữ
Tháng ba hoa cải sắt son vàng
Ai đi bóng hút vào sương khói
Hiên cũ còn vang tiếng tạ từ.

Hongik, tháng Sáu, 2017
Trí Như cảm tác khi đọc bài thơ “Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng” của Lý Bạch.

Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng

Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu,
Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu.
Cô phàm viễn ảnh bích không tận,
Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu.
(Năm 726)