Phong trần khách

Hồn ta vui chốn phong trần mãi
Quê xưa ngoảnh lại vạn trùng xa.

Trí Như cảm tác khi đọc hai câu thơ sau:

“Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách,
Nhựt viễn gia hương vạn lý trình.”

trong bài kệ Núi thứ Nhất, sách Khóa Hư Lục của vua Trần Thái Tông.