Phong trần khách

“Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách,
Nhựt viễn gia hương vạn lý trình.”

trong bài kệ Núi thứ Nhất, sách Khóa Hư Lục của vua Trần Thái Tông,

Hồn ta vui chốn phong trần mãi
Quê xưa ngoảnh lại vạn trùng xa.

Trí Như cảm tác