Ta nhớ người khóc từng cơn mưa nhỏ,
giữa chiều thu nắng đỏ phía chân đồi.

Vu Lan 2016